Loading...

Image

MSIG Condo Insurance

MSIG Condo Insurance

MSIG: ประกันภัยบ้านแทนรัก แผน Condo Easy
แผนประกันภัยบ้านแทนรัก แผน Condo Easy สำหรับคุ้มครองทรัพย์สินภายในห้องชุด 
มั่นใจว่าทรัพยสินคุณจะปลอดภัยทุกช่วงเวลา พร้อมความคุ้มครองหลักสำหรับทรัพย์สินภายในห้องชุด เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องชุด เป็นต้น 

จุดเด่น

• เบี้ยเริ่มต้น 1,100 บาทต่อปี

• คุ้มครองทรัพย์สินในห้องชุดสูงสุด 1,000,000 บาท

• หมดกังวัล หากทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงภัยธรรมชาติ

• ขยายคุ้มครองทรัพย์สินสูญหายจากการถูกโจรกรรม และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

• จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง (First Loss) พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในที่อยู่อาศัย 24 ชม. ฟรี 1 บริการต่อปี ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง

 เงื่อนไขการรับประกันภัย :

 1. 1. ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง
 2. 2. ความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท สำหรับความเสียหายอันเกิดจากภัยเนื่องจากน้ำ
 3. 3. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในห้องชุดเท่านั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราเครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย (ไม่รวมถึง วอลเปเปอร์)
 4. 4. แผนประกันภัยข้างต้นสำหรับห้องชุดราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
 5. 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 ห้องชุด
 6. 6. บริษัทฯจะชดใช้ความเสียหายตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)

 ข้อยกเว้นสำคัญ :

 1. 1. เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
 2. 2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท
 3. 3. ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
 4. 4. โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาทุกประเภท และ/หรือ กล้องถ่ายรูป วีดีโอ และ/หรือสื่อบันทึกต่างๆ
 5. 5. สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน

 

ประกันชีวิต