Loading...

Image

MSIG ประกันภัยโรคมะเร็ง Cancer Fix

ประกันภัยโรคมะเร็ง Cancer Fix จาก MSIG 
-	เบี้ยประกันคงที่ตามอายุแรกเข้า เริ่มต้น 625 บาท
-	คุ้มครองมะเร็งทุกระยะสูงสุด 500,000 บาท
-	คุ้มครองการทำเคมีบำบัด รังสีรักษา และการตรวจวินิฉัยซ้ำ
-	สามารถลดหย่อนภาษีได้


ประกันสุขภาพ