Loading...

Image

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง เพื่อคนที่คุณห่วงใย สร้างความอุ่นใจให้ทั้งครอบครัว
ครอบคลุม ด้วยแผนประกันภัยที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย คุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง
คุ้มค่า ด้วยเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียง 150 บาท
สบายใจ แม้หยุดเรียนหรือหยุดงานนอนโรงพยาบาล ยังได้รับค่าชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวัน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล สามารถซื้อเพิ่มเติมจากประกันภัยสุขภาพที่มีอยู่ได้
มั่นใจ รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี

ความคุ้มครองและเบี้ยประกัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 0-70 ปี
 • 2. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

ข้อยกเว้น

 • การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • 1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • 2. การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
 • 3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ

 • - ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
 • - กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 15 วัน
 • - ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • - การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งและชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • - เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • - บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก้ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลที่แจ้งไว้
 • - กรณีต้องการใบกำกับภาษีฯ หรือกรมธรรม์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย โทร. 0 2285 8585

ประกันสุขภาพ