Loading...

Image

ทิพยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 standard

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 ทิพยประกันภัย  (สําหรับซ่อมอู่)
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่าโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
-    คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
-    คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-    ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
ความรับผิดบุคคลภายนอก
- ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (คู่กรณี)  500,000.00       บาท/คน

                                                                            10,000,000.00  บาท/ครั้ง

- ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000.00 บาท/ครั้ง
 

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
- การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
- การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท

ตัวอย่างเบี้ยประกัน

ประกันรถยนต์