Loading...

Image

AIA 20PAY LIFE (PAR) ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

AIA 20PAY LIFE (PAR) ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง
เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจของความสำเร็จของการดำเนินชีวิต เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด
- เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้


ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับ
- ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
ผลประโยชน์
- กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด (รวมภัยต่ำกว่ามาตรฐาน)โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันรายเดือนต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
เงินปันผล
- รับเงินปันผล ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ เริ่มตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปจนครบกำหนดสัญญา


ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกัน WP
- บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกัน WP

สัญญาเพิ่มเติม
- เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
สิทธิลดหย่อนภาษีฯ
- เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด


เงื่อนไขการรับประกัน
- ระยะเวลาความคุ้มครอง ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
- อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 65 ปี


สมัคร ติดต่อเอไอเอ โทร 1581

ประกันชีวิต