Loading...

Image

สัญญาเพิ่มเติม สมาร์ทเฮลท์ (เมืองไทยประกันชีวิต)

สัญญาเพิ่มเติม สมาร์ทเฮลท์ (เมืองไทยประกันชีวิต)
จะเจ็บน้อย หรือเจ็บมาก ก็ไม่ต้องเจ็บใจกับค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไป พร้อมรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่อายุ 30 วันขึ้นไป

จุดเด่น
- อายุรับประกัน 30 วัน – 70 ปี คุ้มครองถึง 81 ปี
- เจ็บป่วย หนักหรือเบา รับค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 5,000,000 บาทต่อปี
- จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ต่อเนื่อง หลังออกจากโรงพยาบาลสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อครั้ง
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล Covid-19


ข้อมูลแบบประกัน

- คุ้มครองผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลสูงสุดถึง 10,000 บาทต่อวัน และเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู
- กรณีเสียชีวิต ให้เงินช่วยเหลือ 10,000 บาท
- ค่าล้างไต เคมีบำบัด และค่าฉายแสง คุ้มครองสูงสุดถึง 180,000 บาทต่อปี
- ระยะเวลาคุ้มครอง คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
- เลือกชำระเบี้ยได้หลากหลายไร้กังวล รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
- การซื้อสัญญาเพิ่มเติม สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด


ความคุ้มครองและผลประโยชน์
- แผนที่ 1
  1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน) ผลประโยชน์ 2,000 บาท
  2. ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนักแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ 1,500 บาท
  3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) ผลประโยชน์ 1,200 บาท
  4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลักจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) ผลประโยชน์ 1,000 บาท
  5. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  6. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  8. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ 10,000 บาท
  10. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด  และค่ารังสีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ ผลประโยชน์ 60,000 บาท
  11. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท
  *ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดอการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 500,000 บาท
  *ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหหนึ่ง ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  *ผลประโยชน์รวมสูงสุดสำหรับข้อ 1, 2 และข้อ 3 ต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
- แผนที่ 2
  1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน) ผลประโยชน์ 4,000 บาท
  2. ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนักแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ 2,000 บาท
  3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) ผลประโยชน์ 2,400 บาท
  4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลักจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) ผลประโยชน์ 2,000 บาท
  5. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  6. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  8. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ 15,000 บาท
  10. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด  และค่ารังสีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ ผลประโยชน์ 90,000 บาท
  11. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท
  *ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดอการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  *ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหหนึ่ง ไม่เกิน 2,000,000 บาท
  *ผลประโยชน์รวมสูงสุดสำหรับข้อ 1, 2 และข้อ 3 ต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
- แผนที่ 3
  1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน) ผลประโยชน์ 6,000 บาท
  2. ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนักแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ 2,500 บาท
  3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) ผลประโยชน์ 3,600 บาท
  4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลักจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) ผลประโยชน์ 3,000 บาท
  5. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  6. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  8. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ 20,000 บาท
  10. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด  และค่ารังสีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ ผลประโยชน์ 120,000 บาท
  11. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท
  *ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดอการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 1,500,000 บาท
  *ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหหนึ่ง ไม่เกิน 3,000,000 บาท
  *ผลประโยชน์รวมสูงสุดสำหรับข้อ 1, 2 และข้อ 3 ต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่เกิน 3,000,000 บาท
- แผนที่ 4
  1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน) ผลประโยชน์ 8,000 บาท
  2. ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนักแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ 3,000 บาท
  3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) ผลประโยชน์ 4,800 บาท
  4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลักจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) ผลประโยชน์ 4,000 บาท
  5. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  6. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  8. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ 25,000 บาท
  10. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด  และค่ารังสีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ ผลประโยชน์ 150,000 บาท
  11. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท
  *ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดอการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 2,000,000 บาท
  *ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหหนึ่ง ไม่เกิน 4,000,000 บาท
  *ผลประโยชน์รวมสูงสุดสำหรับข้อ 1, 2 และข้อ 3 ต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่เกิน 4,000,000 บาท
- แผนที่ 5
  1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน) ผลประโยชน์ 10,000 บาท
  2. ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนักแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ 3,500 บาท
  3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) ผลประโยชน์ 6,000 บาท
  4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลักจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) ผลประโยชน์ 5,000 บาท
  5. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  6. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  8. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
  9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ 30,000 บาท
  10. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด  และค่ารังสีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ ผลประโยชน์ 180,000 บาท
  11. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท
  *ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดอการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 2,500,000 บาท
  *ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหหนึ่ง ไม่เกิน 5,000,000 บาท
  *ผลประโยชน์รวมสูงสุดสำหรับข้อ 1, 2 และข้อ 3 ต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่เกิน 5,000,000 บาท


เมืองไทยประกันชีวิต
โทร 1766

ประกันสุขภาพ