Loading...

Image

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ธนชาตประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ธนชาตประกันภัย
เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย

ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์สูญหาย ไฟไฟม้ ตามทุนประกันภัย
ค่าเสียหายส่วนแรก (กรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี) 1,000 บาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
- ความเสียหายต่อทรัยพ์สิน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
คุ้มครองบุคคลภายในรถ
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ หรือโดยสารต่อคน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารต่อคน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- การประกันตัวผู้ขับขี่ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์


ค่าเบี้ยประกันภัย


เงื่อนไข
- รับประกันเฉพาะ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถกระบะ ที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ หรือรับจ้างสาธารณะ
- อายุตั้งแต่ 1-7 ปี
- จำเป็นต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย


ธนชาตประกันภัย
โทร 02-308-9308

ประกันรถยนต์